Mednarodno združenje Lions klubov (The International Association of Lions Clubs (krajše Lions Clubs International) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija. Njeni začetki segajo v leto 1917, ko je 7. julija v Chicagu (ZDA) ustanovljena organizacija.  Njen pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz poslovnih klubov v Chicagu motiviral, da začnejo delovati tudi v smeri humanitarnosti. Lions Clubs International (krajše LCI) danes deluje v več kot 200 državah in ima preko 1,45 milijona članov, ki so združeni v več kot 48.000 klubih.

Prve humanitarne aktivnosti članov Lions so bile usmerjene v pomoč vojakom, poslanim na fronto po vstopu Amerike v vojno ter zbiranje starih kovin in druge aktivnosti v pomoč vojakom. Sledile so številne druge akcije, ki so zaznamovale zgodovino te organizacije. Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija leta 1925 v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila slepa in gluha Helen Keller, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja-boj proti slepoti. Lions-e je pozvala, da postanejo »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Od takrat je Lions-om pomoč slepim in slabovidnim postala rdeča nit delovanja. Lions-i pomagajo pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, rabljenih očal, usposabljanju okulistov in omogočajo operacije sive mrene in drugih očesnih bolezni. Vedno več je tudi izvajanja preventivnih pregledov z namenom pravočasnega odkrivanja očesnih bolezni pri otrocih in odraslih. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavami bivanjskih pogojev v ustanovah, z ustreznim urejanjem urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

Nekaj pomembnejših mejnikov v zgodovina organizacije:
1945

Ideja mirnega sožitja narodov, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo LCI že od začetkov delovanja. V letu 1945 so bili Lions-i povabljeni k soustvarjanju ustanovne listine Organizacije združenih narodov in dobili tudi posvetovalni status v OZN.  Še danes ima LCI v OZN svoj sedež in svojega imenovanega predstavnika pri OZN.

1957

Organizacija se je začne vse bolj posvečati mladim in jim z ustanovitvijo Leo klubov ponudila priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Kratica LEO pomeni Leadership, Experiance, Opportunity. Danes Leo klubi delujejo v 150 državah sveta, v približno 7.200 klubih z okrog 130.000 člani. Lions klubi zavzeto delujejo za ohranjanje miru, zavedajo se pomembnosti ozaveščanja otrok kot nosilcev bodočnosti o pomenu miru kot osnovne vrednote človeškega bivanja. V ta namen je bil v letu 1988 začet projekt Plakat miru v katerem otroci v starosti med 11. in 13 let starosti skozi umetniško ustvarjanje izražajo svoje vizije in poglede na mir v svetu.

1968

LCI ustanovi svoj sklad-Lions Clubs International Fundation (krajše LCIF), ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali države v kateri Lions-i delujejo. Skozi sklad se uresničujejo številni projekti za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za hitro pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad na pobudo Lions-ov na področju katastrofe omogoči 10.000 USD za takojšnjo prvo pomoč ob z zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga tudi pri obnovi.  V letu 2018 je sklad praznoval 50 let svojega delovanja. V tem obdobju je bilo iz sklada za najrazličnejše pomoči in projekte po celem svetu podeljena ena milijarda USD. Charity Navigator, ena od najbolj uglednih nevladnih organizacij za ocenjevanje delovanja fundacij že nekaj let zapored uvršča LCIF med naj transparentnejše fundacije v ZDA.

1987

Sprva je organizacija članstvo omogočala moškim, od leta 1987 pa so članice tudi ženske.  Danes ženske predstavljajo okrog 30 odstotkov vsega članstva. Eden od ciljev organizacije je uravnoteženje deleža žensk in moških v članstvu.

LCI danes

Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri različnih zdravstvenih težavah, skrbi za lačne, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih, družin  in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir Lions-i širijo svoje delovanje tudi na nova področja. Ob sto letnici delovanja v letu 2017 Lions-i delujejo na petih globalnih področjih dobrodelnosti. Ob skrbi za lačne, slepe in slabovidne in skrbi za okolje sta postali globalni področji dobrodelnosti za Lions-e tudi boj proti raku pri otrocih in boj proti diabetesu. Skozi vseh teh pet področij se kot rdeča nit vleče skrb za otroke in mladostnike.

Več o Mednarodnem združenju Lions klubov (Lions Clubs International) najdete tukaj.